Intressant fakta om solenergi

Intresset för förnyelsebara energikällor har sedan 90-talet ökat allt mer och idag är det den energimarknad som växer snabbast. Växthuseffekten, naturkatastrofer och stigande energipriser är faktorer som bidragit till att göra alternativa och förnyelsebara energikällor allt mer attraktiva. Solen genererar enorma mängder energi. Utmaningen är att ta till vara den på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt. Fördelen med solenergianläggningar är att de i princip inte har någon driftskostnad, utan energipriset bestäms istället av kapitalkostnaden. Det är en av de stora skillnaderna mellan solenergi och andra energislag; solenergin har bara en fast kostnad under avskrivningstiden. När anläggningen väl är betald så är energin gratis.

 

 

Solvärme och solenergi
Solens energi kan tas tillvara på flera olika sätt. Ett sätt är att använda så kallade solfångare för att ta vara på solvärmen. Det är ett prisvärt och miljövänligt sätt att till exempel värma varmvatten. Metoden är dock beroende av årstid och väderförhållanden och fungerar bäst både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv när den kombineras med biobränsle av något slag. Då kan solenergi stå för värmeförsörjningen under de varma sommarmånaderna och sedan kompletterar biobränslen värmeförsörjningen under vintern. Tyskland, Japan och USA är de länder där solenergin används i störst utsträckning. Drivande faktorer har varit stigande elpriser och ett stort energibehov, men också riktade regionala och nationella stödinsatser från staten har haft stor betydelse för utvecklingen. I Sverige finns ett antal företag som tillverkar solcellsmoduler. Här finns också Ångströmslaboratoriet i Uppsala som verkar internationellt. Företaget har bland annat bidragit till utvecklingen av tunnfilmssolceller.

 

 

Solelektricitet på olika sätt
Solens strålar kan utnyttjas på två olika sätt för att producera elektricitet. Det ena sättet är att använda så kallade solceller, där energin i solstrålningen utnyttjas för att generera en likström. Det andra sättet är termiska solkraftverk där energin som finns i solens strålar används för att driva en ångturbin eller en motor som sedan i sin tur driver en generator. Solceller är effektivare än solkraftverk i den bemärkelsen att de fungerar överallt. Solkraftverken däremot behöver väldigt stora mängder direkt solsken för att fungera optimalt. Solceller kan användas både i stor och i liten skala. De fungerar lika bra för att driva en satellit som för att ge ström åt en portabel miniräknare.

Intressant fakta om solenergi 22